Những thước hình gần gũi và sau này sẽ rất muốn nhìn lại
Về tuổi thanh xuân của chúng mình